PRACOWNIA KONSTRUOWANIA URZĄDZEŃ
PRECYZYJNYCH

WORKSHOP OF DESIGN OF PRECISION DEVICES

skrót:

PKZU

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Wiesław Mościcki

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
IV     30 30

Liczba punktów kredytowych: 4

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
zagadnień z mechaniki, wytrzymałości materiałów, materiałoznawstwa, technologii, podstaw zapisu konstrukcji oraz
z zakresu matematyki: rachunek różniczkowy i całkowy.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Badanie właściwości elementów i zespołów urządzeń precyzyjnych: oporów ruchu miniaturowych ułożyskowań ślizgowych i tocznych, oporów ruchu i dokładności kinematycznej mechanizmów śrubowych, dokładności kinematycznej drobnomodułowych przekładni zębatych oraz miniaturowych sprzęgieł, sprawności oraz warunków poprawnej pracy prowadnic liniowych, charakterystyk elementów sprężynujących, w tym termobimetali, badanie właściwości zarysu ewolwentowego, analiza kinematyki mechanizmu dźwigniowego, komputerowe wspomaganie wykonywania dokumentacji konstrukcyjnej (AutoCAD).

Zakres ćwiczeń projektowych

Studenci wykonują jeden projekt przez cały semestr. Jest to projekt mechanizmu pozycjonującego z napędem elektrycznym. Realizowane są zamiennie dwie wersje tego projektu: zespół napędu liniowego
i pozycjoner kamery TV. Obie te wersje są rozbite na 2 zadania:
Zadanie 1:
Opracowanie założeń konstrukcyjnych mechanizmu: sformułowanie wymagań technicznych, analiza możliwych rozwiązań, karta strukturalna, wybór koncepcji rozwiązania i uzasadnienie wyboru, schemat blokowy mechanizmu, wstępne obliczenia konstrukcyjne momentu obciążenia i mocy zredukowanych do wałka silnika, wyznaczenie przełożenia przekładni, dobór silnika oraz reduktora
(z katalogów), niezbędne obliczenia wytrzymałościowe elementów.

Zadanie 2:
Opracowanie konstrukcji mechanizmu ze zwróceniem uwagi na: funkcję szkieletu i obudowy, ułożyskowanie toczne elementów, budowę i obliczanie przekładni zębatej oraz sprzęgła ciernego przeciążeniowego, dobór elementów handlowych i znormalizowanych (łożyska toczne, panewki ślizgowe, silniki prądu stałego, reduktory, tarcze kodowe i moduły czytające, osprzęt elektryczny: miniaturowe wyłączniki krańcowe, złącza krawędziowe, potencjometry, itp.), wykonanie dokumentacji konstrukcyjnej: rysunek złożeniowy
oraz rysunki konstrukcyjne wybranych części.

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone