GRAFIKA INŻYNIERSKA I

ENGINEERING DRAWING

skrót:

GRI

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Jadwiga Janowska

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
I 15     30

Liczba punktów kredytowych: 4

Powiązania z innymi przedmiotami

Zakres wykładu

Rzutowanie. Rodzaje i zasady rzutowania aksonometrycznego. Dimetria ukośna podstawowych figur i brył. Zasady rzutowania prostokątnego. Układ rzutni Monge a. Rzuty prostokątne punktu (odcinka), prostej i płaszczyzny (figur). Rzuty prostokątne brył wielościennych i obrotowych. Rzuty punktu leżącego na powierzchni bryły. Ślady prostej i płaszczyzny. Prosta i punkt na płaszczyźnie. Obrót punktu, prostej, figury. Kład płaszczyzny. Przekroje brył wielościennych i obrotowych płaszczyzną/płaszczyznami, wyznaczenie rzutów przekroju oraz rzeczywistego kształtu figury przekroju. Rozwinięcia brył. Przenikania brył wielościennych
i obrotowych.
Przekroje w rysunku technicznym. Wykonywanie przekrojów: przekrój prosty, kreskowanie przekroju. Przekrój stopniowy i łamany. Przekroje przedmiotów symetrycznych - przekrój połówkowy. Przekroje cząstkowe. Przekroje w rysunkach złożeniowych.
Wymiarowanie. Elementy wymiarów rysunkowych (linie wymiarowe, pomocnicze linie wymiarowe, liczby wymiarowe, znaki wymiarowe). Wymiarowanie ścięć krawędzi i nawierceń. Wymiarowanie powtarzających się elementów powierzchni. Zasady wymiarowania.

 

Zakres ćwiczeń projektowych

Wykonywanie projektów na sali ćwiczeń projektowych
lub w pracowni komputerowego wspomagania zapisu konstrukcji
za pomocą programu AutoCAD.

Rysunki wykonywane na sali ćwiczeń projektowych:
Przedstawianie bryły w rzutach prostokątnych przy danej dimetrii ukośnej bryły- rzuty prostokątne bryły na 6 rzutni.
Przedstawianie bryły w dimetrii ukośnej przy danych rzutach prostokątnych.
Rzuty brył wielościennych i obrotowych oraz złożonych, ściętych płaszczyznami rzutującymi, na trzy rzutnie. Wyznaczenie rzeczywistego kształtu figury przekroju oraz rozwinięcia.
Rzuty brył wielościennych i obrotowych oraz złożonych ściętych wieloma płaszczyznami.
Rzuty brył wielościennych i obrotowych przenikających się.
Rzuty brył z zastosowaniem przekrojów.
Wymiarowanie typowych części występujących w mechanizmach (Płytka, Kostka).

Rysunki wykonywane w pracowni komputerowego wspomagania zapisu konstrukcji (program AutoCAD):
Modelowanie trójwymiarowe brył.
Wymiarowanie prostej części mechanizmu (w układzie płaskim).

Prace kontrolne (3):
dwie prace z zakresu: rzutowania (z uwzględnieniem przekroju płaszczyzną rzutującą/wieloma płaszczyznami, przenikań
oraz przekrojów) oraz jedna praca z zakresu wymiarowania.

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone