ZESPOŁY I UKŁADY OPTOELEKTRONICZNE (A)

OPTOELECTRONIC UNITS AND SYSTEMS (A)

skrót:

ZUO

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • mgr inż. Ksawery Szykiedans

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
X     10 20

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
przedmiotów specjalnościowych, podstaw optyki technicznej
oraz podstaw programowania.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Zajęcia mają charakter pracowni problemowej, wiążącej proces projektowania urządzeń z dziedziny studiowanej specjalności
z badaniami doświadczalnymi, dotyczącymi optoelektronicznych przetworników i układów, w których są stosowane, zwłaszcza do diagnozowania napędów i urządzeń precyzyjnych. Maja one przyswoić umiejętność zespołowej pracy eksperymentatorskiej, wspierającej proces projektowania w rozwijających się obszarach specjalności.
Przedmiotem ćwiczeń laboratoryjnych jest zaprojektowanie
i zestawienie układów pomiarowych do testowania optoelektronicznych przetworników do bezstykowych pomiarów przemieszczeń i diagnozowania mechanizmów. Ćwiczenia obejmują prace z następującego zakresu:

  • Badania fotoczułych przetworników typu PSD jedno-
    i dwuwymiarowych (zestawienie układu PSD - oświetlacz - moduł przetwarzania sygnałów, oprogramowanie toru komputerowej akwizycji sygnałów napięciowych, algorytm komputerowego sterowania ruchem stolika krzyżowego, program komputerowego przetwarzania danych pomiarowych, wyznaczenie i interpretacja charakterystyk przetworników PSD)
  • Badania układu optoelektronicznego czujnika przemieszczeń liniowych
  • Badania modelu projektowanego czujnika kąta z użyciem przetwornika PSD (wyznaczenie zależności do określania przemieszczeń kątowych w różnych typach czujników, tory pomiaru sygnałów napięciowych, zestawienie i wzorcowanie czujnika, wyznaczenie błędów układu pomiarowego)
  • Testowanie czujnika kąta z deflektorem zwierciadlanym (zestawienie układu, badanie różnicowych czujników położenia, wzorcowanie pozycjonera, opracowanie charakterystyk)
  • Wykorzystanie układu otwartego transoptora do bezstykowej diagnostyki zespołów mechanicznych (wykorzystanie oscyloskopu cyfrowego, zestawienie układu do pomiarów czasu otwarcia migawki, rejestracja przebiegów)

Zakres ćwiczeń projektowych

Indywidualne tematy projektowe dotyczą konstrukcji modułowych zespołów pomocniczych, służących do zestawiania optoelektronicznych układów pomiarowych i stanowisk badawczych (uchwyty i oprawy elementów optoelektronicznych i optycznych, mechanizmy precyzyjnego pozycjonowania liniowego i kątowego, oprawy przysłon typu pin-hole, uchwyty zwierciadeł z mechanizmami skanowania itp.) oraz konstrukcji zespołów mechanicznych zadanych układów optycznych do tych stanowisk (prostych obiektywów do ogniskowania wiązki światła na elementach fotoczułych, kolimatorów, oświetlaczy światłowodowych, układów projekcyjnych itp.).
W zadaniach projektowych doskonalone będą umiejętności trójwymiarowego modelowania konstrukcji z użyciem oprogramowania wspomagającego projektowanie 3D (np. Working 2D i 3D, Solid Edge itp.).

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone