TECHNIKI BADAŃ TRYBOLOGICZNYCH

TECHNIQUES OF MICROTRIBOLOGICAL EXPERIMENTS

skrót:

TBM

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Jadwiga Janowska

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
IX 15   15  

Liczba punktów kredytowych: 2

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
fizyki, materiałoznawstwa, metrologii. Przedmiot związany jest
z przedmiotami specjalnościowymi: Mikromechanizmy i mikrosystemy (sem. IX) i Mikrotribologia (sem. X).

Zakres wykładu

Podstawowe zagadnienia związane z mikroskopią skaningową (skaningowy mikroskop tunelowy STM, mikroskop sił atomowych AFM). Rodzaje mikroskopów skaningowych. Budowa i zasada działania mikroskopów skaningowych (skanery, sondy pomiarowe, czujniki przemieszczenia, mody i tryby pracy).
Wprowadzenie do badań własności mechanicznych i tribologicznych w skali nanometrycznej przy wykorzystaniu AFM/STM
(badanie ultracienkich warstw, materiałów stosowanych w mikrosystemach MEMS).
Wyznaczanie nanotopografii. Metody pomiaru tarcia, własności mechanicznych (metody niszczące i nieniszczące), adhezji i zużycia w skali nanometrycznej. Ocena własności mechanicznych i ich rozkładu przy wykorzystaniu mikroskopu AFM - wykorzystanie obrazu topografii powierzchni i krzywej zbliżania do uzyskania informacji
o rozkładzie na powierzchni materiału własności mechanicznych
i adhezyjnych.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Ćwiczenia laboratoryjne mają na celu zapoznanie się z budową
i działaniem skaningowego mikroskopu tunelowego STM i mikroskopu sił atomowych AFM. Zapoznanie się z możliwymi badaniami prowadzonymi przy wykorzystaniu mikroskopów skaningowych
i mikrotribometru. Przeprowadzenie testowych badań
(np. wyznaczenie topografii powierzchni, zbadanie wpływu kształtu igły na wyznaczanie topografii, wyznaczenie krzywych spektroskopowych dla badanej warstwy itp.).
Zapoznanie się z budową i działaniem stanowiska do badania mikrołożysk ślizgowych w czasie rozruchu.
Zapoznanie się z budową i działaniem stanowiska do badania łożysk ślizgowych w stanach nieustalonych. Wykonanie przykładowych badań, przeprowadzenie analiza otrzymanych wyników tarcia. Planowanie badań trybologicznych. Analiza metrologiczna stanowiska badawczego na podstawie stanowiska do badania łożysk ślizgowych w stanach nieustalonych.

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone