PRAWNO-NORMATYWNE UWARUNKOWANIA OPRACOWANIA I SPRZEDAŻY URZĄDZEŃ

INFLUENCE OF LEGAL AND STANDARD CONDITIONS
ON DEVICES DESIGN AND VENDING PROCESS

skrót:

?PNU?

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Janusz Igielski

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VIII 30      

Liczba punktów kredytowych:

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstawowych przedmiotów technicznych

Zakres wykładu

Uwarunkowania prawne procesu projektowania urządzeń mechatronicznych
Wprowadzenie. Wymagania Unii Europejskiej odnośnie urządzeń wprowadzanych do użytkowania. Dyrektywy Nowego Podejścia. Wdrożenie Dyrektyw UE w Polsce. Zakres stosowania norm technicznych. Zasady funkcjonowania systemu oceny zgodności wyrobów z zasadniczymi i szczegółowymi wymaganiami. Deklaracje zgodności wyrobów z przepisami UE. Wymagania odnośnie ochrony środowiska naturalnego i bezpieczeństwa urządzeń. Kompatybilność elektromagnetyczna i homologacje urządzeń. Wymagania prawno-normatywne na przykładzie wybranych grup wyrobów: sprzęt medyczny, wojskowy i lotniczy, robotyka, motoryzacja, urządzenia komputerowe i filmowe, przemysł spożywczy, zabawki.

Badania i certyfikacje urządzeń
Zakres certyfikacji. Procedury uzyskiwania certyfikatów. Sposoby certyfikacji wyrobów i usług. Zakres badań urządzeń. Procedury badawcze. Laboratoria badawcze.

Inżynier w procesie sprzedaży
Zamówienie publiczne jako jeden ze sposobów zbytu produkcji i rozwoju firmy. Ustawa Prawo zamówień publicznych. Procedury przetargowe. Inżynier w procedurze przetargowej. Materiały przetargowe. Inżynier jako osoba odpowiedzialna za realizację projektu będącego przedmiotem przetargu.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone