TECHNIKI BADAŃ URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

TESTING OF PRECISION DEVICES

skrót:

TBU

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Maciej Bodnicki

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VII 30   30  

Liczba punktów kredytowych: 5

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
podstaw metrologii, miernictwa elektrycznego, napędów elektromechanicznych oraz podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych.

Zakres wykładu

Wiadomości wstępne: zakres i specyfika badań urządzeń mechatroniki.
Projektowanie struktury systemu pomiarowego. Elementy składowe systemu. Wyznaczanie właściwości przetworników pomiarowych. Charakterystyki statyczne i dynamiczne przetworników pomiarowych. Źródła informacji nt. komponentów systemów pomiarowych.
Pomiary wybranych wielkości: Siła i moment siły (moment obrotowy): problematyka pomiarów statycznych i dynamicznych. Specyfika pomiaru momentu obrotowego. Typowe przetworniki elektryczne - technika tensorezystancyjna, piezoelektryczna i optoelektroniczna. Dobór przetwornika mechanicznego - zagadnienia projektowe. Pomiar kąta, położenia i przemieszczeń: kątowego oraz liniowego - metody
i przetworników oraz problematyka pomiarów bezdotykowych. Pomiar prędkości obrotowej, specyfika pomiaru małych, dużych i zmiennych prędkości obrotowych. Pomiary przyspieszenia kątowego i liniowego, pomiary drgań. Pomiary temperatury i pomiary specjalne.
Nowoczesne narzędzia do rejestracji danych pomiarowych
i sterowania pracą systemu - oscyloskopy cyfrowe, moduły ADAM
i karty pomiarowe DAS do mikrokomputerów typu IBM. Struktura skomputeryzowanych systemów pomiarowych. Oprogramowanie sterujące kart DAS
Konfigurowanie struktury mechanicznej i elektrycznej stanowiska. Wykorzystanie modelowania i metod symulacyjnych przy projektowaniu torów pomiarowych.
Metody badań wybranych podzespołów:

  • napędowych: wyznaczanie właściwości statycznych
    i dynamicznych silników skokowych i mikrosilników prądu stałego - o ruchu obrotowym i liniowym
  • podzespołów transmisji (sprzęgieł i przekładni) - badania dokładności kinematycznej i sprawności chwilowej..

 

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Laboratorium obejmuje 6 ćwiczeń, dotyczące wyznaczania wybranych charakterystyk statycznych i dynamicznych podzespołów lub urządzeń mechatronicznych oraz analizę cech przetworników pomiarowych stosowanych w tych badaniach. Istotnym elementem każdego ćwiczenia jest aktywne wykorzystanie przez zespół studencki systemu automatycznej rejestracji danych
z zastosowaniem kolejno: oscyloskopu cyfrowego sprzężonego z PC, modułu ADAM oraz karty DAS.

 

 

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone