NAPĘDY MECHATRONICZNE

MECHATRONIC DRIVES

skrót:

NAM

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr  inż. Witold Jaszczuk
  • dr inż. Jakub Wierciak

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VI 30   30  

Liczba punktów kredytowych: 5

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
wybranych zagadnień z zakresu mechaniki technicznej, podstaw konstrukcji maszyn i podstaw elektrotechniki, z elektroniki, miernictwa elektrycznego oraz informatyki.

Zakres wykładu:

Tendencje w konstrukcji napędów urządzeń mechatroniki. Skutki decentralizacji napędu. Wymagania stawiane elektromagnesom
i mikrosilnikom. Typy i odmiany konstrukcyjne mikronapędów. Elektromagnesy prądu stałego: zastosowania, wielkości opisujące działanie, opis matematyczny układu elektromechanicznego, zależności czasowe, bilans energii i sprawność, dobór obciążenia, kryteria doboru elektromagnesu do obciążenia. Wpływ zasilania
i obciążenia elektromagnesu na działanie napędu, zjawiska towarzyszące wyłączaniu elektromagnesu. Silniki liniowe i kątowe prądu stałego: typy silników i ich budowa, zasilanie, sterowanie
i rola sprzężeń zwrotnych. Siłowniki elektrodynamiczne: zastosowania, budowa, działanie. Mikrosilniki prądu stałego: cechy charakterystyczne, zastosowania, budowa i działanie typowych odmian mikrosilników, komutatory i komutacja silników, wielkości opisujące działanie mikrosilników, stałe charakterystyczne.
Kryteria i algorytmy doboru silnika do obciążenia, karty katalogowe, przebieg zużycia. Zjawiska cieplne podczas pracy silnika. Serwonapędy z silnikami prądu stałego. Optymalizacja sterowania
i zasilania. Silniki skokowe: cechy charakterystyczne i zastosowania, układ elektromechaniczny z silnikiem skokowym, sterowniki
i algorytmy komutacji, zasilanie silnika skokowego, budowa i działanie typowych odmian, wielkości charakterystyczne opisujące działanie (skok znamionowy, charakterystyka kątowa momentu statycznego, charakterystyki częstotliwościowe), kryteria i zasady doboru silnika do obciążenia. Wpływ parametrów zasilania i obciążenia silnika na dynamikę ruchu wirnika. Serwonapędy z silnikami skokowymi.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Wyznaczanie statycznych charakterystyk mechanicznych napędowych elektromagnesów prądu stałego. Badanie sprawności szybko działającego układu z elektromagnesem prądu stałego. Badanie dokładności pozycjonowania i wyznaczanie charakterystyki kątowej momentu statycznego silnika skokowego.
Wyznaczanie obciążeniowych charakterystyk mikrosilnika prądu stałego.
Badania dynamicznych właściwości mikrosilników elektrycznych. Wyznaczanie cieplnych parametrów mikrosilnika prądu stałego.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone