MODELOWANIE I SYMULACJA URZĄDZEŃ
PRECYZYJNYCH

MODELLING AND SIMULATION OF PRECISION DEVICES

skrót:

MSU

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Maciej Bodnicki
  • dr inż. Jakub Wierciak

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
IX 30     30

Liczba punktów kredytowych: 5

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
Podstawy Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych, Podstawy Automatyki, Elektrotechnika, Mechanika. Przedmiot jest powiązany
z przedmiotami specjalności "Mikromechanika" z semestru VII - Napędy Mechatroniczne i Techniki Badań Urządzeń Precyzyjnych.

Zakres wykładu

Podstawowe pojęcia z zakresu modelowania i symulacji systemów dynamicznych; charakterystyka i systematyka zmiennych. Klasyfikacja układów dynamicznych.
Metody modelowania. Modele typowych zjawisk mechanicznych. Modelowanie struktur mechanicznych urządzeń precyzyjnych (układy sztywne i sprężyste).
Modelowanie przemian elektromagnetycznych. Zasady modelowania układów napędowych z mikrosilnikami elektrycznymi. Matematyczne modele podzespołów układów napędowych: mikrosilników prądu stałego i skokowych, przekładni, układów sterujących, torów sprzężenia zwrotnego. Poszerzenie tradycyjnych modeli mikrosilników o opisy zjawisk cieplnych i zjawisk komutacyjnych. Modelowanie przekładni i sprzęgieł z uwzględnieniem zmiennego przełożenia
i sprawności. Modelowanie wymuszeń. Modelowanie przetworników
i torów pomiarowych wybranych wielkości fizycznych - podstawy modelowania stanowisk badawczych.
Zagadnienia identyfikacji matematycznych modeli podzespołów urządzeń precyzyjnych

Języki symulacji komputerowej - narzędzia symulacyjne. Zasady budowy modeli symulacyjnych. Opracowywanie i uruchamianie programów symulacyjnych przy użyciu pakietów AMIL
i MATLAB/SIMULINK. Kryteria oceny wyników eksperymentów symulacyjnych. Wykorzystywanie wyników eksperymentów w optymalizacji urządzeń.

Zakres ćwiczeń projektowych

Projektowanie składa się z 7 projektów, indywidualnie realizowanych przez studentów. Projektowanie obejmuje opracowanie modeli matematycznych i symulacyjnych oraz przeprowadzenie badań symulacyjnych mikrosilników (prądu stałego i skokowych),
a następnie wybranych zespołów i urządzeń elektromechanicznych  takich jak układy napędowe sprzętu audio-video
(magnetofonów, magnetowidów, kamer), napędy liniowe na bazie mikrosilników skokowych i prądu stałego oraz pozycjonery.
W zajęciach stosowane są obydwa przedstawione na wykładzie pakiety narzędziowe.

 

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone