APARATURA BIOMECHANICZNA I

BIOMECHANIC DEVICES AND INSTRUMENTS I

skrót:

ABI

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

 • dr hab. inż. Danuta Jasińska - Choromańska, prof. nzw. PW

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj.
VIII 15    15 15

Liczba punktów kredytowych: 4

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
mechaniki, podstaw konstrukcji, podstaw użytkowania komputerów
i oprogramowania wspomagającego projektowanie.

Zakres wykładu:

Ogólne przedstawienie problematyki i zasad projektowania aparatury biomedycznej
W ramach wykładu zostaną przedstawione zasady biomechaniki (mechanika, medycyna), ogólne zagadnienia dotyczące budowy przykładowych urządzeń, wymagań ich projektowania (kliniczne, konstrukcyjne, funkcjonalne, biologiczne, materiałowe, biologiczne, jakościowe itp.), przedstawienie możliwości wykorzystania aparatu modelowania i symulacji w projektowaniu. Zostaną przedstawione wybrane urządzenia (najnowocześniejsze w danej chwili konstrukcje) w zakresie następującego sprzętu:

 • urządzenia chirurgiczne: przykładowe konstrukcje, rozwiązania, wymagania
 • urządzenia i narzędzia ortopedyczne (pozycjonery, piły, wiertarki)
 • stabilizatory zewnętrzne złamań kości długich, stawów, kręgosłupa
 • stabilizacja wewnętrzna i śródszpikowa
 • narzędzia chirurgiczne (manipulatory)
 • mechanika sztucznych narządów, protezy i endoprotezy (stawy, kończyny)
 • urządzenia wspomagające leczenie i rehabilitację
  i pozycjonujące(np. stereotaksja, meble do tomografii
  rentgenowskiej)
 • laparoskopia, endoskopia
 • stomatologia
 • inne.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych

Analiza badawcza zespołów i układów biomehcanicznych
 • Analiza obciążeń i naprężeń w stabilizacji zewnętrznej
 • Modelowanie komputerowe urządzeń u układów biomedycznych (np. stabilizatorów zewnętrznych)
 • Analiza i modelowanie kinematyki stawów ludzkich
  (np. stawu kolanowego)
 • Modelowanie i badania właściwości mechanicznych tkanek
  (np. kości)
 • Weryfikacja kliniczna na przykładzie urządzeń chirurgicznych (szpitale)
 •  Metody kontroli, automatyzacji procesów sterowania procesem badawczym i akwizycji danych pomiarowych ze stanowisk biomechanicznych

Zakres ćwiczeń projektowych


Opracowanie projektu wybranego zespołu lub urządzenia biomechanicznego

 • Analiza warunków pracy wybranego urządzenia i postulatów klinicznych
 • Komputerowe modelowanie i symulacja warunków pracy
 • Badania modeli fizycznych głównych węzłów konstrukcyjnych
 • Badania działania istniejącego gotowego urządzenia
  i wykorzystanie wyników analizy i badań
 • Opracowanie gotowego projektu

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone