PROJEKTOWANIE URZĄDZEŃ MECHATRONIKI

DESIGN OF MECHATRONIC DEVICES

skrót:

PUM

Instytut Mikromechaniki i Fotoniki - Zakład Konstrukcji Urządzeń
Precyzyjnych

Autor programu:

  • dr inż. Janusz Igielski

Liczba godzin zajęć według planu studiów:

Semestr Wykład Ćw. Lab. Proj. spec.
VI 30E      30 IP
VI 30E      15 AM

Liczba punktów kredytowych:

Powiązania z innymi przedmiotami

Wymagana znajomość:
grafiki inżynierskiej, podstaw konstrukcji urządzeń precyzyjnych.

Zakres ćwiczeń laboratoryjnych:

Charakterystyczne cechy urządzeń mechatroniki. Etapy procesu projektowania. Wpływ wielkości produkcji na proces projektowania. Zadania projektanta. Projektowanie nowego urządzenia. Modernizacja urządzeń istniejących. Przygotowanie produkcji urządzenia na podstawie modelu lub licencji
Metody poszukiwań nowych wyrobów. Praca twórcza i rutynowa. Błędy myślenia w procesie tworzenia. Wybrane metody poszukiwania nowych rozwiązań
Zadania inżyniera w procesie opracowania nowego wyrobu. Przygotowanie produkcji wyrobu produkowanego masowo, seryjnie, jednostkowo. Komputer w procesie opracowania i wytwarzania wyrobów.
Wpływ wybranych czynników na proces projektowania urządzeń mechatroniki.
Koszty w procesie projektowania. Norma w procesie projektowania. Patent w procesie projektowania
Certyfikacja i badania wyrobów i ich zespołów. Zamówienia publiczne jako jeden ze sposobów zbytu produkcji i rozwoju firmy.
Ustawa Prawo zamówień publicznych. Procedura przetargowa. Inżynier jako osoba odpowiedzialna za realizacje projektu

 

Zakres ćwiczeń projektowych

Opracowanie projektu wskazanego urządzenia mechatronicznego
Opracowanie opisu patentowego dla wskazanego urządzenia mechatronicznego
Opracowanie wymagań technicznych do specyfikacji istotnych warunków zamówienia w procedurze przetargowej

 

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone