Zakład Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych prowadzi działalność
naukowo-badawczą obejmującą:

Badania właściwości urządzeń precyzyjnych, zwłaszcza podzespołów napędowych:

 • rozwój oryginalnych metod (i aparatury) do badania statycznych i dynamicznych właściwości mikrosilników,
 • rozwój metod i aparatury do badań stanów cieplnych mikrosilników,
 • konstrukcja i optymalizacja oryginalnej aparatury (przetworników oraz skomputeryzowanych systemów pomiarowych) do pomiaru siły, momentu, przemieszczenia liniowego i kątowego,
 • modelowanie i badania symulacyjne torów pomiarowych,
 • pomiary odchylenia od pionu.

Konstrukcję, modelowanie i optymalizację napędów elektromechanicznych małych mocy:

 • miniaturowe napędy liniowe z mikrosilnikami o ruchu obrotowym (prądu stałego i skokowymi),
 • serwonapędy z mikrosilnikami skokowymi i prądu stałego,
 • rozwój metod modelowania zjawisk cieplnych w mikrosilnikach,
 • rozwój aparatury do badania sprawności chwilowej szybkodziałających zespołów napędowych.

Konstrukcję oraz badania elementów i zespołów pozycjonujących:

 • badania dokładności odwzorowania ruchu prowadnic liniowych,
 • badania dokładności kinematycznej miniaturowych sprzęgieł,
 • badania dokładności kinematycznej i oporów ruchu drobnomodułowych przekładni zębatych,
 • badania oporów ruchu i dokładności odwzorowania ruchu w mechanizmach śrubowych tocznych.

Optymalizację konstrukcji i diagnostykę drobnomodułowych przekładni zębatych, a w szczególności:

 • nowatorskie rozwiązania przekładni do mikromechanizmów (w tym miniaturowych uproszczonych przekładni ślimakowych),
 • teorię i technologię przekładni o specjalnych (w tym nieewolwentowych) zarysach zębów.

Badania właściwości materiałów przydatnych w technice mikrosystemów:

 • badania mikro/nanomechanicznych i mikro/nanotrybologicznych ultracienkich warstw,
 • rozwój procedur badawczych z wykorzystaniem AFM,
 • badania eksperymentalne dotyczące mechanicznego i trybologicznego zachowania się krzemu jako materiału konstrukcyjnego dla MEMS.

Badania trybologiczne miniaturowych węzłów tarcia:

 • badania tarcia w miniaturowych łożyskach o czopie i panewce polimerowej,
 • badania właściwości trybologicznych miniaturowych łożysk ślizgowych przy zmiennych w czasie prędkościach poślizgu i naciskach,
 • badania tarcia w łożyskach tocznych szybkoobrotowych.

Analiza pracy zespołów drukujących stosowanych w sprzęcie komputerowym:

 • badania jakości druku drukarek kolorowych,
 • rozwój metod i aparatury do badania jakości druków wypukłych (pismo Braile'a).

Projektowanie, modelowanie i optymalizacja urządzeń mechatronicznych do leczenia złamań kości:

 • rozwój typoszeregów zewnętrznych stabilizatorów kości,
 • rozwój stanowisk badawczych do diagnostyki ww. podzespołów sprzętu medycznego.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone