REGULAMIN KOŁA NAUKOWEGO     "APARATURY BIOMEDYCZNEJ"

na Politechnice Warszawskiej

 1. Koło nosi nazwę: KOŁO NAUKOWE "APARATURY BIOMEDYCZNEJ"
 2. Koło działa przy Instytucie Mikromechaniki i Fotoniki
  na Wydziale Mechatroniki Politechniki Warszawskiej,
  02-525 Warszawa, ul. św. Andrzeja Boboli 8.
 3. Koło korzysta z osobowości prawnej Politechniki Warszawskiej.
 4. Celem Koła jest umożliwienie jego członkom rozwijania
  i pogłębiania wiedzy, szczególnie technicznej,
  oraz popularyzacja indywidualnych osiągnięć członków Koła
  w powyższym zakresie.
 5. Cele powyższe Koło realizuje przez:
  1. udział w badaniach i pracach naukowych,
  2. organizowanie seminariów, konferencji, prelekcji
   i odczytów związanych z celami Koła oraz udział
   w podobnych inicjatywach organizowanych przez inne podmioty,
  3. współpracę z uczelniami oraz innymi  jednostkami w kraju i za granicą w sprawach związanych z realizacją zadań Koła.
 6. Członkiem zwyczajnym Koła może być każdy student Politechniki Warszawskiej
  zainteresowany problematyką naukową Koła.
 7. Członkami honorowymi Koła mogą być absolwenci PW
  lub zatrudnieni w niej nauczyciele
  akademiccy, a także inne osoby, które położyły szczególne zasługi dla rozwoju Koła.
 8. Członkostwo nabywa się na mocy decyzji Zarządu Koła.
 9. Członek Koła ma prawo:
  1. czynnego uczestniczenia w pracach Koła,
  2. korzystania z pomocy pracowników naukowych jednostki,
   przy której afiliowane jest Koło,
  3. udziału w Walnym Zebraniu,
  4. czynne i bierne prawo wyborcze.
 10. Członek Koła ma obowiązek:
  1. przestrzegać postanowień Regulaminu Koła oraz uchwał jego organów,
  2. terminowo wywiązywać się z powierzonych prac.
 11. Członkostwo ustaje na skutek:
  1. wykluczenia - w drodze uchwały Walnego Zebrania podjętej na wniosek Zarządu w przypadku postępowania członka Koła sprzecznego z Regulaminem, Statutem PW lub w inny sposób nie dającego się pogodzić
   z obowiązkami studenta PW,
  2. wykreślenia - dokonanego przez Zarząd w przypadku utraty przez członka Koła statusu studenta PW lub na wniosek samego członka.
 12. Organami Koła są:
  1. Zarząd liczący 4 osoby,
  2. Walne Zebranie.
 13. Zarząd jest wybierany przez Walne Zebranie na okres 1 roku akademickiego.
 14. Do kompetencji Zarządu należy:
  1. reprezentowanie Koła wobec władz Uczelni,
   oraz poza Uczelnią,
  2. organizowanie i kierowanie pracą Koła,
  3. wykonywanie uchwał Walnego Zebrania,
  4. dysponowanie środkami finansowymi Koła.
 15. Do kompetencji Walnego Zebrania należy:
  1. określanie kierunków pracy Koła,
  2. wybór oraz wcześniejsze odwołanie Zarządu,
  3. zatwierdzanie wystąpień Zarządu do władz Uczelni
   lub organów Samorządu Studenckiego w sprawach dotyczących studiów i funkcjonowania Uczelni.
 16. Walne Zebranie zwołuje Zarząd przynajmniej 1 raz w roku,
  Walne Zabranie może zwołać także co najmniej 40 % członków Koła. Do odbycia Walnego Zebrania w pierwszym terminie potrzebne jest od chwili rozpoczęcia obecność więcej
  niż połowy członków Koła. W przypadku braku wymogu większości na Walnym Zgromadzeniu, Zarząd wyznacza kolejny termin, bez wymogu większości.
 17. Uchwały organów Koła zapadają zwykłą większością głosów
  w obecności co najmniej
  połowy uprawnionych do głosowania. Członkowie honorowi mają wyłącznie głos doradczy.
 18. Opiekun Naukowy sprawuje w imieniu Politechniki Warszawskiej pieczę nad działalnością Koła, a w szczególności:
  1. udziela merytorycznej pomocy w formułowaniu tematów prac badawczych
   podejmowanych przez Koło i ich realizacji,
  2. akceptuje wydawanie środków finansowych przyznanych przez Uczelnię na
   działalność Koła.
 19. Uchwały lub jednoosobowe decyzje organów Koła mogą być uchylone przez Rektora w przypadku, gdy są sprzeczne
  z prawem, Statutem PW oraz gdy naruszają powagę lub interes Uczelni.
 20. Praca organów Koła ma charakter społeczny.
 21. Dla realizacji swoich celów Koło korzysta ze:
  1. środków finansowych przyznanych przez Uczelnię z jej budżetu,
  2. środków finansowych adresowanych na Koło,
   a przekazanych przez donatorów na konto Uczelni,   
  3. środków finansowych wypracowanych przez członków Koła i przekazanych na konto Uczelni na podstawie umów zawieranych przez Uczelnię z innymi podmiotami.
 22. Rozwiązanie Koła następuje w drodze:
  1. uchwały Walnego Zebrania,
  2. decyzji Rektora podjętej na wniosek lub po zasięgnięciu opinii Opiekuna Naukowego, gdy działalność Koła rażąco narusza prawo lub wewnętrzne przepisy Uczelni albo godzi
   w interes lub dobre imię Uczelni.
 23. Regulamin   ulega   zmianie   na  wniosek   Zarządu   uchwalony   przez   Walne   Zebranie oraz zatwierdzony przez Rektora.

 


   
         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone