KRONIKA
Zakładu Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych

1953 r.

Na nowo utworzonym w 1953 r. Oddziale Mechaniki Precyzyjnej na Wydz. MT PW w Katedrze Przyrządów Precyzyjnych (kierownik - doc. Henryk Trebert) powstał Zakład Budowy Drobnych Mechanizmów i Przyrządów Pokładowych. Kierownikiem Zakładu został doc. dr inż. Władysław Tryliński.
Doc. W. Tryliński prowadził dla wszystkich studentów Oddziału wykłady z przedmiotu ”Części maszyn i mechanizmów” (zastąpionego później przez ”Podstawy konstrukcji przyrządów precyzyjnych”). Ćwiczenia projektowe z tego przedmiotu prowadzili specjaliści
z przemysłu: inż. Janusz Małecki, mgr inż. Edward Suchocki i mgr inż. Stefan Sulikowski. Wykład ”Lotnicze przyrządy pokładowe” prowadził doc. Kazimierz Głębicki z Wydziału Lotniczego PW.
Pierwszymi etatowymi pracownikami Zakładu - oprócz doc. W. Trylińskiego - byli jego asystenci: inż. Andrzej Wierciak (od 1953 r.) i student IV roku Zdzisław Mrugalski (od 1954 r.) oraz asystenci doc. K. Głębickiego - studenci IV roku: Jerzy Kręcisz i Jerzy Madler
(od 1955 r.). Ponadto w Zakładzie była zatrudniona technik Jadwiga Król (od 1955 r.).

1960 r.

W listopadzie 1960 r. Zakład został przekształcony w samodzielną Katedrę Podstaw Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych,
której kierownikiem został doc. dr W. Tryliński. W chwili powstania Katedry pracowało w niej - łącznie z poprzednio wymienionymi - 12 pracowników naukowo-dydaktycznych
(1 docent, 1 adiunkt i 10 asystentów), 2 pracowników
inż.-technicznych oraz 2 etatowych pracowników gospodarstwa pomocniczego.

1961 r.

W 1961 r. ukazało się pierwsze wydanie książki doc. W. Trylińskiego: ”Drobne mechanizmy i przyrządy precyzyjne - podstawy konstrukcji”, WNT (drugie wydanie - 1964 r., wydanie w języku ang. - 1971 r.
i trzecie wyd. - gruntownie zmienione - 1978 r.).

1962 r.

Z dniem 1 września 1962 r. Oddział Mechaniki Precyzyjnej został przekształcony w samodzielny Wydział Mechaniki Precyzyjnej. Jednocześnie zmianie uległa nazwa Katedry na Katedra Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych.
Jej kierownikiem w dalszym ciągu był doc. W. Tryliński.

1965 r.

Zespół kierowany przez doc. W. Trylińskiego otrzymał tytuł ”Mistrza Techniki 1965” w konkursie organizowanym przez ”Życie Warszawy” za opracowanie i wykonanie prototypów szybkiego czytnika taśmy dziurkowanej (1000 znaków/sek).

1966 r.

Skład osobowy katedry powiększył się do 24 osób, w tym 18 nauczycieli akademickich. W dniu 15 lutego 1966 r. w Katedrze byli zatrudnieni następujący pracownicy naukowo-dydaktyczni:
doc. dr Władysław Tryliński - kierownik Katedry, adiunkci:
dr inż. Zdzisław Mrugalski, dr inż. Ignacy Szornel
i dr inż. Andrzej Wierciak, starsi asystenci:
mgr inż. Jerzy Biedrzycki, mgr inż. Ludwik Buczyński, mgr inż. Andrzej Głowacki, mgr inż. Wojciech Nowak, mgr inż. Waldemar Oleksiuk,
mgr inż. Krzysztof Paprocki, mgr inż. Jerzy Pawłowski,
mgr inż. Andrzej Potyński, mgr inż. Ryszard Rawski,
mgr inż. Czesława Różycka, mgr inż. Piotr Tereszczuk, mgr inż. Emilia Torbicz, mgr inż. Józef Zadara oraz mgr inż. Szczepan Mikulski.

1968 r.

Zespół kierowany przez prof. W. Trylińskiego powtórnie otrzymał tytuł ”Mistrza Techniki 1968” w konkursie organizowanym przez ”Życie Warszawy” za opracowanie i wykonanie prototypów szybkiej dziurkarki taśmy (100 znaków na sek).

1970 r.

Od 1.10.1970 r. nastąpiła zasadnicza zmiana struktury organizacyjnej Politechniki Warszawskiej, poprzez likwidację katedr
i utworzenie większych jednostek - instytutów. W skład utworzonego w 1970 roku Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych
i Optycznych
weszły cztery istniejące na Wydziale katedry:
- Katedra Mechaniki ”A”,
- Katedra Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych,
- Katedra Przyrządów Optycznych,
- Katedra Urządzeń Nawigacyjnych i Giroskopowych,
z których zostało utworzonych pięć Zespołów Naukowo-Dydakt.:
Zespół I - Mechaniki Układów Precyzyjnych (kier. prof. J. Lipka),
Zespół II - Podstaw Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych
(kier. dr inż. W. Oleksiuk),
Zespół III - Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych
(kier. prof. W. Tryliński),
Zespół IV - Konstrukcji Przyrządów Optycznych
(kier. prof. J. Matysiak),
Zespół V - Urządzeń Nawigacyjnych (kier. dr inż. J. Kręcisz).
Dyrektorem Instytutu został dotychczasowy kierownik Katedry Mechaniki ”A” - prof. dr Jerzy Lipka, który pełnił tę funkcję do 1981 r. Prof. W. Tryliński został powołany na stanowisko zastępcy dyrektora ds. dydaktycznych i jednocześnie na kierownika III Zespołu Nauk.-Dydakt.

1972 r.

Z dniem 1.09.1972 r. Zespół Urządzeń Nawigacyjnych został przeniesiony na Wydział Lotniczy do Katedry Osprzętu Lotniczego, kierowanej przez prof. K. Głębickiego.

1976 r.

W 1976 r. w Instytucie zostało utworzone Studium Podyplomowe Konstrukcji Drobnych Mechanizmów (kier. doc. Z. Mrugalski), które w latach 1976 - 1980 ukończyło łącznie 108 słuchaczy, przeważnie z warszawskich zakładów przemysłu precyzyjnego
i elektronicznego (głównie z Zakładów Radiowych im. Marcina Kasprzaka oraz z Polskich Zakładów Optycznych).

1977 r.

Od 1.10.1977 r. profesor W. Tryliński formalnie przeszedł
na emeryturę, jednak jeszcze przez następnych 10 lat prowadził
On niektóre zajęcia dydaktyczne (na części etatu) i czynnie uczestniczył w pracach Zespołu i Instytutu.

1981 r.

Od 1.09.1981 r. dyrektorem Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych został prof. W. Oleksiuk (funkcję tę pełnił do 31.08.1991 r.).

1983 r.

Wielką stratą dla Instytutu i Wydziału było odejście doc. dr Andrzeja Wierciaka. Zmarł On nagle w sierpniu 1983 r., na trzy tygodnie przed swoim jubileuszem 30-lecia pracy w PW.

1987 r.

30 stycznia 1987 r., z okazji 80-tej rocznicy urodzin
prof. Władysława Trylińskiego, w Pałacyku Rektorskim odbyło się uroczyste spotkanie Jego współpracowników i zaproszonych gości.

1991 r.

W czerwcu 1991 r. na funkcję dyrektora Instytutu Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych i Optycznych został powołany
prof. Z. Mrugalski, który pełnił tę funkcję do 31.08.1993 r.
(od 1.09.1993 r. funkcję dyrektora Instytutu objął prof. K. Patorski).

1992 r.

W grudniu 1992 r., zgodnie z Zarządzeniem Rektora, w Instytucie został utworzony drugi zakład (oprócz wcześniej powstałego Zakładu Technik Optycznych) pod nazwą Zakład Konstrukcji Urządzeń Precyzyjnych. W skład nowo utworzonego Zakładu weszły Zespoły II i III oraz niedawno powstała samodzielna Pracownia Konstrukcyjna (kier. dr inż. J. Rossian). Kierownikiem nowego Zakładu został 
prof. Z. Mrugalski (funkcję te pełnił do do 31.08.1997 r.).
W ten sposób został reaktywowany Zespół pracowników nauk.-dyd., który przed 1970 r. pracował w Katedrze Konstrukcji Przyrządów Precyzyjnych kierowanej przez prof. W. Trylińskiego.
W Zakładzie zostały utworzone cztery pracownie naukowe:
P1 - Mikrotrybologii (kier. dr hab. inż. Z. Rymuza),
P2 - Mechanizmów Precyzyjnych (kier. dr inż. W. Mościcki),
P3 - Mikronapędów (kier. dr inż. J. Igielski) oraz
P4 - Urządzeń Mechaniczno-Optycznych (kier. dr inż. J. Rossian).

1996 r.

Z dniem 1.10.1096 do Zakładu przeniosła się dr inż. Danuta Jasińska-Choromańska, która już wcześniej (od 1992 roku) prowadziła zajęcia projektowe z CAD w ramach zajęć zleconych Zakładowi.
W grudniu 1996 r. ukazała się książka (opracowana pod kier.
prof. W. Oleksiuka, a prof. Z, Mrugalski był redaktorem naukowym całości) pt. Konstrukcja przyrządów i urządzeń precyzyjnych. WNT, Warszawa 1996. (998 str. druku; autorzy z ZKUP:
J. Biedrzycki, W. Jaszczuk, Z. Mrugalski, W. Oleksiuk, K. Paprocki,
J. Pawłowski, W. Tryliński. Książka została nagrodzona Pucharem - Nagrodą Specjalną za ”Najlepszą książkę akademicką w dziedzinie techniki” na IV Krajowych Targach Książki Akademickiej ATENA'97.

1997 r.

Od 1.09.1997 r. kierownikiem Zakładu został prof. W. Oleksiuk (funkcję tę sprawował do końca 2005 r.).
Z powodu zmniejszenia się o kilka osób stanu osobowego Zakładu - decyzją kierownika Zakładu - podział na pracownie został zlikwidowany.

2000 r.

13 kwietnia 2000 r. zmarł Profesor W. Tryliński. Niemal do końca Jego życia niektórzy pracownicy Zakładu odwiedzali Go w Jego mieszkaniu.

2002 r.

28 listopada w Klubie METRO-MECHANIKodbyło się uroczyste spotkanie członków Rady Wydziału i pracowników ZKUP z okazji
50-lecia pracy zawodowej i naukowej prof. Zdzisława Mrugalskiego.

2003 - 2004 r.

W lipcu 2003 r., po ciężkiej chorobie, zmarł dr inż. Krzysztof Paprocki, (zm. 12.07.2003 r.), a w maju następnego roku -
dr inż. Czesława Różycka-Kohlman (zm. 16.05.3004 r.).
Oboje, do chwili przejścia na emeryturę, prowadzili zajęcia z ”Grafiki inżynierskiej".

2006 r.

Od 1 stycznia 2006 roku funkcję kierownika Zakładu objęła
prof. nzw. dr hab. inż. Danuta Jasińska-Choromańska.         

historia | pracownicy | mikromechanika | koła naukowe | prace naukowe | oferta | dydaktyka | materiały | kontakt

2020 © IMiF - ZKUP - Wszelkie prawa zastrzeżone